«

»

Ноя 29

Адамдын аныктамасы

 Адамдын аныктамасы

Биз өз көзүбүз менен көрүп, акылыбыз менен адамдын:

  Бул аалам багынын эң акыркы жана мазмундуу мөмөсү;

Жана Аллахтын улуу аттарын (исм-и азам) камтыган анын аят-уль-курсийи;

  Жана бул аалам сарайынын эң кымбат коногу;

  Жана бул сарайдын башка жашоочуларын башкара алган эң жигердүү ишчиси;

   Жана аалам шаарынын жер аймагынын бакчасында жана талаасында себүү жана иштетүүгө, киреше жана чыгашаларга көзөмөл кылууга дайындалган жүздөгөн илим жана миңдегенөнөр менен куралданган талыкпас жана жоопкерчиликтүү көзөмөлчүсү;

Жана аалам өлкөсүндөгү жер шаарынын текшерүүчүсү, түбөлүк  Кожоюнунун көзөмөлү астындагы жер шаарынын халифи;

Жана маанилүү, маанисиз иштери катталып турган анын бир башкаруучусу;

Жана асман, жер жана тоолор алууга даай албаган Улук Аллахтын улуу осуятын тутунуу милдетин (эманет-и күбра) алган;

Жана анын алдында эки өзгөчө жол ачылган, анын биринде ал бүткүл тирүүлөрдүн ичиндеги эң бактысызы, экинчисинде болсо – эң бактылуусу;

Жана Анын өтө кең кулчулук жүктөлгөн ар тараптуу кулу;

Жана аалам Кожоюнунун улуу аттарына татыган жана анын бардык аттарын кеңири чагылдырган анын бир күзгүсү;

Жана Аллахтын сөздөрү жана кайрылуулары багытталган, тандалган эң түшүнүктүү маектеши;

Жана ааламдын жандуу макулуктарынын эң муктажы;

Жана чексиз жардылыгы жана алсыздыгынан сырткары, сансыз максаттары жана каалоолору жана ага оору берген көптөгөн  душмандары жана жамандыктары бар бактысыз макулук (барлык);

Жана жөндөмү боюнча эң байы;

Жана жыргалчылыктарды ачуу азаптар менен аралаш болгон жана жашоо жыргалчылыктар боюнча эң бактысызы;

Жана түбөлүктүүлүккө эң көп суусаганэң муктажы жана эң татыктуусу;

Жана түбөлүктүүлүктү жана түбөлүк жыргалды сансыз дубалары менен сураган жана жалбарган;

Жана ага бүткүлдүйнөлүк жыргалчылыктар берилсе да, алар анын түбөлүктүү каалоосун  кандыра албаганы;

Жана аны ырыскылар менен бөлөгөн Затты таазим даражасында сүйгөн, өзүн сүйдүргөн жана анын сүйүктүүсү боло баштаган, Кудайдынөтө таңкалыштуу мужизасы жана жаратуунун ажайыбы;

Жана бүткүл ааламды курчап алган анын бүткүл адамдык куралдары анын түбөлүктүүлүккө жөнөөгө жаралгандыгын күбөлөндүрөт.

( Рисале-и Нур жыйнагынан)

жолу кирилди